Bram van de Fläske

Wier’n niej book en’t is ech a nummer 10!
Noa beale deeln ’IEKUS’, 4 deeln ’Dreumen’, ‘Corrie van’t Kaamp’, ’Den Rojen Spieker’ en ’Wat’n meanske plöag’, lig nou’t concept vuur ’Bram van de Fläske’ kloar um nog es, en nog es, en nog es,…. noa-e-leazen te worn op foutn.

Doar zin’k nog wa nen bessen zet met biezig, waant skriewn in oen modersproake hef as grötste noadeel dat’ van oen eegn is en neet zomear alleman kan ’redacteern’ op good speln. Wat ok wa wier’n vuurdeel is, waant nou mu’k lekker helemoal zelf doon. 🥳🎉🤗👍

Hieruntern’n klean stukske,…..

Hoofdstuk 1: Vrooger,..

Doar lig-e dan, zin va, met‘n zatn kop tiegn’ raand van’ kachel. Blood gulpt oet nen glippe en drupt steurig biej in’t pläske dat-er a lig op de tiegels. Grote oogn kiekt Brammeke an en maakt em nog banger dan dat-e a was. 

‘t Kleane kealke zit op de grond met de rugge strak tiegn de mure. Zin moo is op-e-heuln met jaankn en angoan, mer hef nog geelsneet in de gaatn wat-er net gebuurt is. Ze skreeuwt tiegn Bram: “Iej bliewnt doar zitn, klean oonderkroepsel da’j der zeent.” en dreajt zich dan umme noar eurn keal. “Frits, alee joh, in de bene, dan help ik oe in berre en kö’j oen roes oetsloapn.” Ze trök en trök, mer der is gin beweegne in’t logge lief te kriegn. ”Bram, helpt miej’s eawn dan zette viej em rechtop.” Mer Bram blif zitn woer’t-e zit, hee wet dat dat’ beste is as zin va wier bezöpn in thoes keump en zin moo hellig is. Zo klean meuglijk maakn en net doon o’j der neet zeent. Vuural niks zegn, want dan he’j de popn an’t daansen.