S Limerick

Op ‘t traject van Hooltn noar Goor,
leupen twei kwatjes oawer ‘t spoor
‘n trein reed ze glad
as ‘n dupje zo plat
“Infloatie” fluustern ‘n een, ‘n aandern in ‘t oor