Een gloepens kort gedicht en eentje uit de oude doos.

 

Ene oet nen wal hele oale deuze, 1993!

 

Kroonkels

Mangs he’k las van kromme kroonkels
en dee krult miej dan duurn kop
‘t Is glad veveelnd, waant wa’k ok do
’t krult verdan, ‘t heult neet op

Mien keerl zoch dan ‘n veailig pleatske
to’k wat heb evunden um’t op te skriewn
Waant, zolange at’ in mien heuwd zit,
mut’e oet de buurte bliewn

Pas at’n kroonkel op pepier steet
koomp he heenig wier oawer’n zul
Dan keert de ruste wier in’t hoes
tot an’t voolgende gekrul

————————————————————————————————-—————————————————————————————

En’ niejen naor aanleidege van’ wedstried van de Twente akademie.

Met weanig weure
‘t eand in zich,
Neet zegn
wat oe noar
an’t hatte lig,
da’n he’j’n gloepens kort gedich.

—————————————————————————————————————————————————————————————
En nog wat oet’t skrifke:

Wat ?

A’k dreum dan is’t in’t plat
Mu’k geuln dan is alns nat.
He’k jeuk dan is’t an’t gat.

Skrieverieje blif in’t klat
Krie’k ne fietse blik’e jat
Glaanzend zeelver is drekt zwat

Met zovöl onheil op mien pad
he’k gleunig vol geluk ehad.
dat’t mien eegne hat
op’t juuste pleatske zat.

Gejoja 2013

_______________________________________________________________

Met’n gerust hat.

Mangs glid miej de tied
as lös zaand duur d’haande
Weeld’ heure wa’k a kwiet
goandeweg d’eegne taande

Dan sköt miej wal’s te binn
a’s’t meuglijk was gewoon
wier niejs te könn beginn
Zo’k dat dan willn doon?

A’k wus dat’ better wordt
zo’k dreks zegn, joa geerne
Maak’t van miej mer vlot
nen mooie jonge deerne

Mer wat he’k an’ strak lief
meender stram en heender
A’k dan allenig blief
Zoonder kearl en keender

T is neet vuur te stelln
Iej begriept wa wak bedool
leawn zoonder metgezelln
Alle leu woar’k völ van hool.

Loat miej mer wean zoa’k bin
Met alle ongemakken
Nen mer as dubbeln onderkin
En dik zwil oonder de hakken

En kömp dan toch de tied
An’t eande van mien pad
Dan zeg ik zoonder spiet
‘K heb ‘n onmeunig mooi leawn ehad

Gejoja 2014

———————————————————————————————————————————————————————————————

A’j wat op oen leaver hebt
loat’ miej dan as earste wettn
A’j met aandern dr’oawer rept
dan he’j’t biej miej verdrettn

Gejoja 2008

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Aait verdan.

Stoalen neuzen, gin bla bla
Aait verdan, zo was mien va

Völ te joonk kreeg he’t an’t hat
Stille stun’t leawn
en doern et eawn,
vuur’t he alns wier op riegel hat

Heul van visken en dreef ‘t weeld
Dat op de stear rap wördn e-veeld
Spölnderwieze achter zinne kaartn kiekn
Mangs naar onduugnd spölnd met’n elestiekn

Mien va is oet de tied,
doar is alns met ezeg
En ik heb spiet
da’k gin elestiekn
biej’m in de kiste heb eleg.

Gejoja 2011