Muze,…

t Is prachtig weer, viej zit achter ‘t hoes

zeg ‘t kleankeend: Kiek, doar löp nen moes.

Waarachies woar, ‘k wus neet wa’k zag

oawer de veansterbaank, op kloarlechen dag.

‘t Broene köpke in de loch,

zwierig zweaind met ’n stat

greutse kraaleugkes kiekt oons

vroagnd an: Weai dut miej wat?

Van muze trek ik miej niks an

viej harn der ‘n stuk of dattig van

in ’n hooltn poppenhoes in de skuur

witn, met felle eugkes, rood van kluur.

Mer nen veeldmoes vrat duurt ‘t hoolt

en brach niejs achter de roeten

binnen ne wekke warn ze vot,

‘t grös is greuner boeten.

Zee-r-iej nen moal in ‘t weeld

‘n broen-wit gevlekt muuske?

Dan is’t-er dat vast ene van

‘biej oons oet ‘t poppenhuuske’.

Gejoja, juni 2022.