Loch,….

Beleawn

Alde dagen
eawn of oneawn
kloart de loch
oawer oons leawn

As ‘n klean bulkske
dat noa ‘t zoch
de lösse gaetkes
vult met voch

Of nen weend
den at neet moch
toch heanig
giespelnd de
boetnloch zoch

Mangs ok doer
‘t onwies dom gepoch
oawer tevöl
gebakken loch

Zo wat miej doch
kot duur de boch:
Oawerleawn
do’j met nen vloch
of zoch

Mear ech BE-leawn
doo’j met nen vloch, van bloasbellen in de loch

Gejoja
Mei 2018