Loch,….

 

Beleawn

Alde daagn
eawn of oneawn
kloart de loch
oawer oons leawn

As‘n klean’ bulkske
dat noa’t zoch
de gäätjes
vult met voch

Of nen weend
den’t neet moch
toch heanig
giespelnd de
boetnloch zoch

Mangs ok doer
‘t onwies dom gepoch
oawer tevöl
gebakn loch

Zo wat
miej doch kot
duur de boch

Oawerleawn
do’j met’n vloch
en’ zoch

Mear beleawn
da’s as’n vloch
bloasbelln in de loch

Gejoja
Mei 2018