‘Kwoots,..’

 

 

Mangs sköt miej wat tebinn, wat in oonze sproake zovölle mooier kleenkt as in’t Hollaands. Hieroonder ‘n paar ‘kwoots’, mangs met ‘n betje nen eagnwiezen Eantersen drei der an. Met daank an de bedeankers die’t neet mear te achterhaaln zeent.

 

Skrieft zo a’j’t zegnt
dan leeg iej neet

 

Wei’t durft dwelln
veent nieje weagn

 

Zeukt oen’ weg 

duur mangs te kiekn

noar de steernkes

en neet allenig

noar de lechkes 

die’j tiegn koompt.