Flutgedich,….

Ok ik zin mear ‘n means en de leu die’t miej keant wet,
dat a’k zeek zin dat der dan neet völle goods meer oet kömp,…
Dissen moal dus ‘n flutgedich.

Oawera woar’k goa
woar’k zit of stoa
loak ‘n ofdruk noa

Bin’k aargens woar
nums wet van ‘t bestoan
wa’k dan achter loar
he’k gin umkiekken noar

a’k zoonder te goa
wet da’k neet spoor
blik’t naar slim woar
da’k miej heb bedoan