Flutgedich,….

Ok ik bin mear ‘n means en de leu die’t miej keant wet,
dat a’k zeek bin, dan kömt d’r biej miej neet völle goods meer oet,…..
Disse keer dus ‘n flutgedich.

Oawera woar’k goa
woar’k zit of stoa
loak’n ofdrok noa

Bin’k aargens woar
nums wet van’t bestoan
wa’k dan achter loar
he’k gin umkiekkn noar

a’k zoonder te goa
wet da’k neet spoor
blik’t naar slim woar
da’k miej heb bedoan