Daanksweard,…

Woarumme?

Ik word eulder
met maankemeantn
heanig greujt mien’
strings noar teantn

Bin vieftig west
gin jonge dearn
mear ik mag der
toch nog wean

Stramme haande
klere te krap
dat döt miej
gin éne klap

‘k Zee oe nog zittn
zo biej de moo
har onwies
met oe te doon

Zesteen moand mear
wördn der neet
onbeskrieflijk
wat’n verdreet

Woarum geet’ leawn
gewoon zin gaank?
wordt wiej wa eulder
godzijdaank

Gejoja

Mei 2018

Mangs kömp’t verdreet zo dichtebiej da’j der allenig mear wat oawer op pepier könt zettn in de sproake den oe noa an’t hatte lig.