‘k zin,…

Biejnoar 2019. Goeie vuurnemmens? He’k neet, ‘k zin weai’k zin, ‘n Eantersen! ‘k zin,….. ‘k zin weai’k zin, ‘k leaw […]

Vaderdag

Dag Va Ik wol zo gearne wetten, wat lig der in ‘t verskeet Ik wol zo gearne heuren, of’t hiernoa vearder geet Ik wol oe zo gearne zeen, zitten visken an […]

Misskien,…

Misskien,… Neum miej mear oolderwets goat ech gerus oen gaank mear allns wat automatisch löp is woar ik vuur bedaank […]

Daanksweard,…

Woerumme? Ik word eulder met maankemeanten heanig greujt mien strings noar teanten. Bin vieftig west gin jonge dearn mear ik […]

Veer Mei

Veer Mei Mag ik geulen van verdreet Ma’k bliewn zitten as ‘n aander geet Hool’k mien moond of do-k-t neet […]

Loch,….

Beleawn Alde dagen eawn of oneawn kloart de loch oawer oons leawn As ‘n klean bulkske dat noa ‘t zoch […]

‘n Rolberoerte,….

Zo as ieleu wet, zin ik nog neet zolange fbgebroeker. Heb vurige wekke mien sajt edeelt. Vevömndag kree’k zowat nen […]

Volgende pagina » « Vorige pagina