Noajoar

As dröppels vaalt op ‘t rotte blad
hef ‘t joar eur skoer an zun e-had.

As ‘t haarfstig veult binnen in oe hart
ma’k dan, misskien vuur eawn,
oen’ zunneströalke wean?

Gejoja, oktober 2019