Noajoar

As dröppels vaalt
op’t rotte blad
hef dit joar wier,
eur skoer
an zunne ‘e had

As’t haarfstig veult
tot binn in’t hat
ma’k dan misskien,
vuur eawn,
oen zunneströalke wean?

Gejoja, oktober 2019