Noajoar

As dröppels vaalt
op ‘t rotte blad
hef ‘t joar wier,
eur skoer
an zunne e-had

As ‘t oe haarfstig veult
tot binnen in ‘t hart
ma’k dan
misskien vuur eawn,
oen’ zunneströalke wean?

Gejoja, oktober 2019