Met geveul,…

‘t Hef een tiedje doert vuurda’k dissen hier kon plaatsen.Miej geveul zat der tevölle in. Nou allns achter de rugge is en viej twei prachtige kleankeender hebt wi’k em oeleu toch loaten leazen. Gearne met geveul,….

Klean geluk

Kleane häandkes
kleane veutkes
eugkes gliejd dichte
vuur ‘t sloapen goan

‘n Lach stuupke
um ‘t kkleane möndke
dut miej ‘t hatte
rapper sloan

As ze ‘t hoes vult
met heeldre stemkes
bie’t goan ‘n natten smokkert
aans op good geluk

Dan zee’k eur grotva
mangs glad heanig
‘n zakdook wegmoffelen
in’ boksentuk

A-j-t neet hebt had
kö-j-t ok neet missen
dat is zo ‘t gezegde geet
Mear gleuf miej a-j-t,
vuur da-j-t hebt, a möt missen
dat oe de wearld net zo good vergeet

Gejoja, 2013