Categorie: Twents

Feesboek

Obstenoat in tiegen ‘n droad alns prebeerd, wet miej gin road luugns valt oet de loch as water loat oe […]

Kasdagen,…

Eersen Kasdag röllkes met room kleane päkskes oonder ‘n boom Met’ hele spöl de pännkes roekt wordt mear eens in […]

‘k zin,…

Biejnoar 2019. Goeie vuurnemmens? He’k neet, ‘k zin wei’k zin, ‘n Eantersen! ‘k zin,….. ‘k zin wei’k zin, ‘k leaw […]

Misskien,…

Misskien,… Neum miej mear oolderwets goat ech gerus oen gaank mear allns wat automatisch löp is woar ik vuur bedaank […]

Daanksweard,…

Woerumme? Ik word eulder met maankemeanten heanig greujt mien strings noar teanten. Bin vieftig west gin jonge dearn mear ik […]

Veer Mei

Veer Mei Mag ik geulen van verdreet Ma’k bliewn zitten as ‘n aander geet Hool’k mien moond of do-k-t neet […]

Loch,….

Beleawn Alde dagen eawn of oneawn kloart de loch oawer oons leawn As ‘n klean bulkske dat noa ‘t zoch […]

Volgende pagina »