Categorie: Streektaal

Zo as ieleu wet, bin ik nog neet zolange fbgebroeker. Heb vurige wekke mien sajt edeelt. Vevömndag kree’k zowat nen […]

In’t zönnke,..

  Zommer ‘t Höar wappert, achter op ‘n brommer beaide vaste plakt oons ‘n zommer as’t zönke zich mear eawn […]

Flutgedich,….

Ok ik bin mear ‘n means en de leu die’t miej keant wet, dat a’k zeek bin, dan kömt d’r […]

Nog ‘n glimerick

‘n Limerick, mear dan in’t Tweants en met mien eegn dreai deran. Dus in miene oogn ‘n G(erdien)limerick. Nen kettingroker […]