Categorie: gedichten

Zo as ieleu wet, bin ik nog neet zolange fbgebroeker. Heb vurige wekke mien sajt edeelt. Vevömndag kree’k zowat nen […]

In’t zönnke,..

  Zommer ‘t Höar wappert, achter op ‘n brommer beaide vaste plakt oons ‘n zommer as’t zönke zich mear eawn […]

Hen- of wiergoan?

Gedich noar anleidege van de Alzheimerwekke. Hen- en wiergoan Zee löp a eawn ‘t leawn vuurbiej Der is gin oons […]

Te,….

  Ik heurn dat der noa de Poasen zovölle leu biej’n dokter warn ewest umdat ze last harrn van de […]

Flutgedich,….

Ok ik bin mear ‘n means en de leu die’t miej keant wet, dat a’k zeek bin, dan kömt d’r […]

Femilie he’j,….

    Femilie he’j Femilie he’j, mer kö’j ok kriegn Mocht’ neet bottern kö’j better zwiegn Femilie koömp femilie geet […]

Woondern / Wonderen

Ik wet da’k nen ‘teutebel’ zin, mear noa nog wat klötterdinge, in ‘t thema en de kluurn, zin’k tevreane oawer […]

Volgende pagina »