Categorie: gedichten

Geluk in’ tuk,….

Deanknd an’t ofgeloopn joar kiek dan neet allenig noar wat’r good gung of verkeerd kiek noar woer’j van hebt eleerd.

Kasdaagn,..

Eersen Kasdag röllkes met room kleane päkskes oonder’n boom Met’ hele spöl de pännkes roekt wordt mear eens in’t joar […]

Noajoar

As dröppels vaalt op’t rotte blad hef’t joar wier, eur skoer an zunne ‘e had As’t haarfstig veult tot binn […]

Nötn

Biej’n dokter,.. ‘k heb kleane nötn op’n zaank kan’t eaglijk zo slech wochen nen riege tot op’n gaank ‘n gat […]

‘K zin,…

Bijna 2019. Goede voornemens? Heb ik niet, ik ben wie ik ben, ‘n Tukker!     ‘K zin,….. ‘K zin […]

Vaderdag

  Dag Va Ik wol’t zo gearne wettn, wat lig ter in’t verskeet Ik wol’t zo gearne heurn, of’t hiernoa […]

Misskien,…

  Misskien,… Neum miej mear oolderwets goat ech gerus oen gaank mear allns wat automatisch löp is wöar ik vuur […]

Volgende pagina »