Categorie: gedichten

Vaderdag

  Dag Va Ik wol’t zo gearne wettn, wat lig ter in’t verskeet Ik wol’t zo gearne heurn, of’t hiernoa […]

Misskien,…

  Misskien,… Neum miej mear oolderwets goat ech gerus oen gaank mear allns wat automatisch löp is wöar ik vuur […]

Daanksweard,…

Woarumme? Ik word eulder met maankemeantn heanig greujt mien’ strings noar teantn Bin vieftig west gin jonge dearn mear ik […]

Veer Mei

    Veer Mei Mag ik geuln van verdreet Ma’k bliewn zittn as’n aander geet Hool’k mien moond of doo’k […]

Loch,….

  Beleawn Alde daagn eawn of oneawn kloart de loch oawer oons leawn As‘n klean’ bulkske dat noa’t zoch de […]

‘n Rolberoerte,….

Zo as ieleu wet, bin ik nog neet zolange fbgebroeker. Heb vurige wekke mien sajt edeelt. Vevömndag kree’k zowat nen […]

In’t zönnke,..

  Zommer ‘t Höar wappert, achter op ‘n brommer beaide vaste plakt oons ‘n zommer as’t zönke zich mear eawn […]

Volgende pagina »