Categorie: dialect

Geluk in’ tuk,….

Deanknd an’t ofgeloopn joar kiek dan neet allenig noar wat’r good gung of verkeerd kiek noar woer’j van hebt eleerd.

Kasdaagn,..

Eersen Kasdag röllkes met room kleane päkskes oonder’n boom Met’ hele spöl de pännkes roekt wordt mear eens in’t joar […]

Noajoar

As dröppels vaalt op’t rotte blad hef’t joar wier, eur skoer an zunne ‘e had As’t haarfstig veult tot binn […]

Nötn

Biej’n dokter,.. ‘k heb kleane nötn op’n zaank kan’t eaglijk zo slech wochen nen riege tot op’n gaank ‘n gat […]

‘K zin,…

Bijna 2019. Goede voornemens? Heb ik niet, ik ben wie ik ben, ‘n Tukker!     ‘K zin,….. ‘K zin […]

Vaderdag

  Dag Va Ik wol’t zo gearne wettn, wat lig ter in’t verskeet Ik wol’t zo gearne heurn, of’t hiernoa […]

Daanksweard,…

Woarumme? Ik word eulder met maankemeantn heanig greujt mien’ strings noar teantn Bin vieftig west gin jonge dearn mear ik […]

Volgende pagina »