Categorie: dialect

Kasdaagn,..

Eersen Kasdag röllkes met room kleane päkskes oonder’n boom Met’ hele spöl de pännkes roekt wordt mear eens in’t joar […]

Noajoar

As dröppels vaalt op’t rotte blad hef dit joar wier, eur skoer an zunne ‘e had As’t haarfstig veult tot […]

Nötn

Biej’n dokter,.. ‘k heb kleane nötn op’n zaank kan’t eaglijk zo slech wochen nen riege tot op’n gaank ‘n gat […]

‘K zin,…

Bijna 2019. Goede voornemens? Heb ik niet, ik ben wie ik ben, ‘n Tukker!     ‘K zin,….. ‘K zin […]

Vaderdag

  Dag Va Ik wol’t zo gearne wettn, wat lig ter in’t verskeet Ik wol’t zo gearne heurn, of’t hiernoa […]

Daanksweard,…

Woarumme? Ik word eulder met maankemeantn heanig greujt mien’ strings noar teantn Bin vieftig west gin jonge dearn mear ik […]

Veer Mei

    Veer Mei Mag ik geuln van verdreet Ma’k bliewn zittn as’n aander geet Hool’k mien moond of doo’k […]

Volgende pagina »