Uitgelicht bericht

Komt d’r in / Welkom

      Op dit stearkn van mien sajt kö’j geneetn van al miene riemsels en vertealselkes, in’t Hollaans as […]

Nötn

nötn heb kleane nötn op’n zaank kan’t eaglijk slech wochen nen riege tot op’n gaank ‘n gat as nen hooltn […]

‘K zin,…

Bijna 2019. Goede voornemens? Heb ik niet, ik ben wie ik ben, ‘n Tukker!     ‘K zin,….. ‘K zin […]

Vaderdag

  Dag Va Ik wol’t zo gearne wettn, wat lig ter in’t verskeet Ik wol’t zo gearne heurn, of’t hiernoa […]

Misskien,…

  Misskien,… Neum miej mear oolderwets goat ech gerus oen gaank mear allns wat automatisch löp is wöar ik vuur […]

Daanksweard,…

Woarumme? Ik word eulder met maankemeantn heanig greujt mien’ strings noar teantn Bin vieftig west gin jonge dearn mear ik […]

Veer Mei

    Veer Mei Mag ik geuln van verdreet Ma’k bliewn zittn as’n aander geet Hool’k mien moond of doo’k […]

Loch,….

  Beleawn Alde daagn eawn of oneawn kloart de loch oawer oons leawn As‘n klean’ bulkske dat noa’t zoch de […]

Volgende pagina »